Beste Watersporter,

U hebt belangstelling getoond voor een lidmaatschap en/of een ligplaats in onze haven aan de Kleine Poel van de Westeinderplassen in Aalsmeer.
Voordat u een ingevuld aanvraagformulier naar ons opstuurt willen wij u iets vertellen over de geschreven en ongeschreven regels binnen onze vereniging.

Watersportvereniging Aalsmeer (WVA) is opgericht in 1943 door een aantal enthousiaste zeilers die de watersport met elkaar wilden beoefenen.
Sindsdien is  de huidige haven ontstaan door aankoop van stukjes land en door zelfwerkzaamheid van de leden steigers en beschoeiingen aan te leggen.
In 1982 is het clubhuis gebouwd en vrijwel alles wat u op de terreinen ziet is door de inzet van vrijwilligers tot stand gekomen.
De haven faciliteert behalve ligplaatsen voor de leden ook enkele keren per jaar onderdak en gastvrijheid aan zeilers, die meedoen aan de  door de vereniging georganiseerde regionale en landelijke wedstrijden.
Zo zijn er in het voorjaar meestal drie weekenden waarin de Drakenklasse te gast is en in juni wordt er een groot jeugdzeilevenement georganiseerd met ongeveer 150 deelnemers.
De jeugd beschouwen wij als een belangrijk element in de vereniging en er wordt van alles gedaan om de jeugdzeilafdeling bloeiend te houden.

De vereniging heeft ongeveer 400 leden en wij hebben 240 ligplaatsen.

Het doel van de vereniging is omschreven in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

  • a. het houden van vergaderingen, lezingen en cursussen over watersport en scheepvaart in het algemeen;
  • b. het verschaffen van ligplaatsen voor de vaartuigen der leden;
  • c. het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden;
  • d. het door oefening onderling bekwamen in zoveel mogelijk takken van watersport
  • e. het bevorderen van de samenwerking tussen watersportbeoefenaars;
  • f. het steunen van en samenwerken met andere verenigingen of organisaties die hetzelfde of een aanverwant doel beogen;
  • g. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Wij zijn dus geen vereniging die uitsluitend voor een aantrekkelijke prijs een ligplaats aanbiedt.
Wij verwachten van onze leden dat zij deelnemen aan het verenigingsleven door het bezoeken van de diverse activiteiten en het bijwonen van de ledenvergaderingen.

Daarnaast verwachten wij van de leden dat zij zich minimaal twee dagen per jaar inzetten voor de vereniging door te assisteren bij zeilwedstrijden, jeugdzeilen e.d. of werkzaamheden op de haven uit te voeren, zoals onderhoud aan de haven, het terrein en de opstallen.
Verder verwachten wij van u een kameraadschappelijke opstelling en goed nabuurschap.
Alleen dan kan sprake zijn van een gezellige en veilige haven voor mens en schip.

Voordat u aspirant-lid kunt worden nodigen wij u uit om met een vertegenwoordiging van het bestuur een gesprek te hebben over uw motivering om lid te worden van de WVA.
Wij lichten dan ook de gang  van zaken op de haven toe.

Mocht u na het lezen van deze informatie graag lid willen worden van onze vereniging dan kunt u het volledig ingevulde aanvraagformulier sturen aan het ledensecretariaat (zie aanvraagformulier).

Het bestuur.

Aanvraagformulier voor lidmaatschap

Aanvraagformulier voor een ligplaats